Aktieinformation

Lumito är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Kortnamn: LUMITO

Aktier AK

Antal aktier: 59 469 458
ISIN: SE0011282847

Teckningsoptioner

Namn: LUMITO TO2
Antal: 30 933 729
ISIN: SE0012507960

Lumito har 30 933 729 utestående teckningsoptioner TO2. Två (2) teckningsoptioner TO2 ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie med två fönster för nyttjande, det första under perioden 1 november 2019
t.o.m. 29 november 2019 till ett pris om 1,45 SEK per aktie och det andra under perioden 1 maj 2020 t.o.m. 30 maj 2020 med ett pris om 1,55 SEK per aktie. Utöver teckningsoptionerna finns inga utestående konvertibla lån eller andra utestående finansiella instrument som, om de utnyttjades, skulle innebära en utspädningseffekt för aktieägarna i Bolaget.

Lumito är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Aktier AK

Antal aktier: 28 394 390
ISIN: SE0011282847

Teckningsoptioner

Antal: 3 915 033
ISIN: SE0011451525

Lumito har 3 915 033 utestående teckningsoptioner av Serie 1 (TO 1). En (1) teckningsoption av medför rätt att under tiden från och med den 14 juni 2019 till och med den 5 juli 2019 teckna en (1) aktie till priset 7 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionen ökar aktiekapitalet med 97 875,83 SEK. Utspädningseffekten uppgår till cirka 13,8 %. Utöver teckningsoptionerna finns inga utestående konvertibla lån eller andra utestående finansiella instrument som, om de utnyttjades, skulle innebära en utspädningseffekt för aktieägarna i Bolaget.

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i Lumito uppgick den 7 september 2018 till cirka 570 stycken. Bolagets tio största aktieägare framgår av nedanstående tabell:

Antal aktier Röstandel (%)
Masoud Khayyami 4 118 000 14,50%
Nord Fondkommission AB 3 634 000 12,80%
Stefan Andersson Engels 2 100 000 7,40%
MK Capital Invest AB* 2 023 990 7,13%
LU Holding AB 1 620 000 5,71%
BBRight AB** 1 324 000 4,66%
Duciti Management AB*** 1 219 643 4,30%
Amir Poursamad 1 000 000 3,52%
Christer Gåhltorp 735 000 2,59%
Norbridge AB 542 000 1,91%
Övriga (cirka 560 stycken) 10 077 757 35,49%
Totalt: 28 394 390 100,00%

* Ägs till 100% av Masoud Khayyami (Ordförande)** Ägs till 50% av Anders Sjögren (CTO), till 50% av Helen Sjögren*** Ägs till 100% av Stefan Nilsson (VD)

Dokumenthistorik

Emission 14-25 maj 2018


Finansiell kalender

[/vc_custom_heading]
  • 2019-10-31 – Kvartalsrapport 2019 Q3
  • 2020-02-17 – Kvartalsrapport 2019 Q4
  • 2020-04-28 – Kvartalsrapport 2020 Q1
  • 2020-04-28 – Kallelse Årsstämma 2020
  • 2020-05-06 – Årsredovisning 2019
  • 2020-05-27 – Årsstämma 2020
  • 2020-08-20 – Kvartalsrapport 2020 Q2

Analyser


Bolagsstyrning

Enligt bolagsordningen skall styrelsen i Bolaget ha tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma som är planerad den 27 maj 2020. Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor på Gasverksgatan 1, 222 29, Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning som styrelsen antagit.

Bolagsordning


IR-kontakt

Mentor

Lumitos mentor är:

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

http://www.gwkapital.se/

Prenumerera

Prenumerera