BOLAGSORDNING FÖR LUMITO AB (PUBL)

Organisationsnummer: 556832-0062

Bolagsordning fastställd vid årsstämma den 9 mars 2018.

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Lumito AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och licensiering av avbildning baserat på nanopartiklar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.

§ 6 STYRELSEN

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst (8) ledamöter med högst (2) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan  revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om årsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extrabolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 9 FÖRANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§ 10 BOLAGSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut
 1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorerna
 2. Val av styrelsen och i förekommande fall av revisorer
 3. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.